Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope cocomelon.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.

5. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.

Využívame nasledujúce systémy:

6. Reklamné a propagačné služby

V e-shope používame mimo vybavenia objednávok Vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

Údaje používateľov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek z e-shopu (tzv. Newsletter) sú odosielané a spracovávané treťou stranou mimo EU - spoločnosťou he Rocket Science Group, ktorá prevádzkuje službu Mailchimp a ktorá dodržiava zásady európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov. Dostupné sú na webovej adrese mailchimp.com

7. Právo na prístup k údajom

Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

8. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

Nástroj pre stiahnutie údajov je používateľovi dostupný v časti "Účet > Ochrana osobných údajov (GDPR)" svojho zákazníckeho účtu.

9. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti "Účet" svojho zákazníckeho účtu.

10. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

11. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

12. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

13. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

14. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

15. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

16. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

v Bratislave, 21. mája 2018

Ochrana osobných údajov

 

14.1 Naša spoločnosť si uvedomujme, že v súvislosti s prevádzkovaním E-shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Za týmto účelom máme v súlade GDPR - NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijaté a zdokumentované primerané technické a organizačné opatrenia. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

14.2 Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je:

Obchodné meno:  LIVUA s. r. o.

Sídlo:                                            Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06

IČO:                                              46 361 481

Zapísaná v:                                   obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76049/B

Zastúpená:                                    konateľom:  Ing. arch. Dana Votavová                

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 907 861 820

E-mail: info@cocomelon.sk; info@lepetittomworld.com

 

14.3 V súvislosti s prevádzkovaním E-shopu sa spracúvajú osobné údaje v týchto informačných systémoch osobných údajov:

 

IS E-shop

Účelom spracúvania osobných údajov je: predaj tovaru, vyhotovenie faktúry a dodanie tovaru.

Zoznam osobných údajov je: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), dátum narodenia, e-mailová adresa, tel. číslo.

Právnym základom je:spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba, ako aj vykonanie opatrenia (registrácie) pred uzatvorením zmluvy (§13 ods.1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Poskytnutie uvedených osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu zmluvného vzťahu. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť realizovať kúpnu zmluvu prostredníctvom E-shopu.

Doba uchovávania osobných údajov je:doba realizácie zmluvy a následne ešte 2 roky po dodaní tovaru za účelom prípadnej reklamácie tovaru.

Identifikácia príjemcov a spracovateľské operácie s osobnými údajmi:

Vaše osobné údaje budú poskytnuté prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru. Môžu byť sprístupnené štátnym kontrolným orgánom alebo poskytovateľovi IT servisu v rámci poskytovania technickej údržby alebo poskytovateľovi webhostingu. Vaše osobné údaje sa nebudú zverejňovať,  ani nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Po splnení účelu budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Zároveň Vás informujeme, že pri spracúvaní  osobných údajov pre daný  účel nepožívame automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 

IS Marketing

Účelom spracúvania osobných údajov je: informovanie klientov o ponúkaných službách/tovaroch a zasielanie newsletterov.

Zoznam osobných údajov je:meno, priezvisko a e-mailová adresa záujemcu o zasielanie newsletterov.

Právnym základom je:súhlas záujemcu o zasielanie newsletter (dotknutej osoby) so spracúvaním svojich osobných údajov (§13 ods.1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Následkom ich neposkytnutia je nemožnosť zasielať Vám newslettery.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať  súhlas dotknutej osoby:Svoj súhlas môžete u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať označením zaškrtávacieho políčka s názvom „Zrušiť odber newsletterov“ alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa LIVUA s. r. o. Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06 alebo na e-mailovú adresu info@cocomelon.sk.

Doba uchovávania osobných údajov je:po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem o zasielanie newsletterov.

Identifikácia príjemcov a spracovateľské operácie s osobnými údajmi:

Vaše osobné údaje nebudú nikomu poskytnuté. Môžu byť sprístupnené za účelom technickej podpory a servisu: poskytovateľovi technickej podpory pre webovú stránku. Osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Po splnení účelu budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Zároveň Vás informujeme, že pri spracúvaní  osobných údajov pre daný  účel nepožívame automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 

14.4 Poučenie o právach dotknutej osoby

Od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, máte právo na opravu nepresných osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, tiež máte  právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 

 

14.5 Zároveň Vás žiadame, aby ste Vaše osobné údaje aktualizovali bez zbytočného odkladu, a to prostredníctvom registračného formulára, tak aby spracúvané osobné údaje boli správne a aktuálne.