Zpracování osobních údajů v souladu s nařízením EU

V souvislosti s obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů (angl. Zkratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjádření souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v e-shopu cocomelon.sk. Účelem nařízení GDPR je vyšší míra ochrany Vašich osobních údajů a přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a jednou poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázán a plně ho respektujeme.

1. Účel zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro účely doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

2. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou potřebné pro realizaci objednávek a které nám poskytujete vědomě:

jméno
příjmení
ulice a číslo popisné
poštovní směrovací číslo
město
stát
krajina
telefonní číslo
název společnosti
IČO
DIČ
IČ DPH
e-mailová adresa
Údaje, které nám poskytujete nevědomě:

IP adresa
3. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (na základě článku č. 431/2002 CFU o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) od poslední realizované objednávky.

4. Soubory Cookies

Pro potřeby přizpůsobení obsahu našeho e-shopu Vašim preferencím používáme soubory Cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které si ukládá náš e-shop do Vašeho webového prohlížeče při jeho návštěvě. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů Cookies, nastavte si vlastní pravidla pro použití Cookies ve webovém prohlížeči na Vašem zařízení. V případě, že zakážete použití souborů Cookies, může být funkčnost e-shopu omezená.

5. Webová metrika a analytika

Jedná se o konverzní nebo pixelové značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být začleněny v kódu našeho e-shopu a na základě kterých je možná identifikace uživatele pro účely zaznamenání jeho chování a měření návštěvnosti.

Využíváme následující systémy:

google Anylitics
Facebook Pixel
Smartsupp
6. Reklamní a propagační služby

V e-shopu používáme mimo vybavení objednávek Vaše kontakty k zasílání reklamních nebo obchodních sdělení. Jedná se o zpracování následujících údajů:

jméno
příjmení
e-mailová adresa
Údaje uživatelů, kteří se přihlásili k odebírání novinek z e-shopu (tzv. Newsletter) jsou odesílány a zpracovávány třetí stranou mimo EU - společností he Rocket Science Group, která provozuje službu Mailchimp a která dodržuje zásady evropského nařízení na ochranu osobních údajů. Dostupné jsou na webové adrese mailchimp.com

7. Právo na přístup k údajům

Uživatel e-shopu má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

8. Právo na přenositelnost údajů

Povinností správce je prodat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost jejich v takto získané podobě prodat jinému správci.

Nástroj pro stažení dat je uživateli dostupný v části "Účet> Ochrana osobních údajů (GDPR)" svého zákaznického účtu.

9. Právo na opravu údajů

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených dat požádat správce údajů o opravu. Své údaje si může upravovat v části "Účet" svého zákaznického účtu.

10. Právo na omezené zpracování dat

Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, nebo znepřístupnit vybrané osobní údaje, nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

11. Právo na vymazání údajů

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul zákonný důvod jejich případné archivace. Při požadavku na vymazání údajů budou všechny nenávratně vymazány a související objednávky (pokud existují) anonymizované.

12. Právo na zapomnění

Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání všech odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pokud pominul zákonný důvod jejich případné archivace.

13. Právo vznést námitky

Uživatel má právo vznést proti zpracování osobních údajů, nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

14. Právo podat stížnost

Uživatel má právo podat stížnost orgánu dozoru pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je v rozporu s nařízením GDPR.

15. Zaznamenávání požadavků uživatelů

Provozovatel e-shopu je povinen zaznamenávat všechny požadavky uživatelů v souvislosti se stažením, opravou a vymazáním jeho údajů.

16. Zajištění ochrany údajů

Disponujeme moderními technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo jiným možným zneužitím.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci na základě Evropského nařízení o ochraně osobních údajů poskytnout žádné služby.

v Bratislavě, 21. května 2018

Ochrana osobních údajů

 

14.1 Naše společnost si uvedomujme, že v souvislosti s provozováním E-shopu dochází ke zpracovávání osobních údajů a proto se snažíme dodržovat všechny zákonném požadovaná opatření, aby byla zajištěna jejich náležitá ochrana a bezpečnost. Za tímto účelem máme v souladu GDPR - NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES, jakož i se zákonem č.18 / 2018 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů přijaté a zdokumentované vhodná technická a organizační opatření. Zároveň bychom Vás jako dotčenou osobu chtěli informovat o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů.

 

14.2 Provozovatelem informačních systémů osobních údajů je:

Obchodní jméno: LIVUA s. r. o.

Adresa: Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 46 361 481

Zapsaná v: obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 76049 / B

Zastoupená: jednatelem: Ing. arch. Dana Votavová

Kontaktní údaje:

Telefonní číslo: +421 907 861 820

E-mail: info@cocomelon.sk; info@lepetittomworld.com

 

14.3 V souvislosti s provozováním E-shopu se zpracovávají osobní údaje v těchto informačních systémech osobních údajů:

 

IS E-shop

Účelem zpracování osobních údajů je: prodej zboží, vystavení faktury a dodání zboží.

Seznam osobních údajů je: jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, stát), datum narození, e-mailová adresa, tel. číslo.

Právním základem je: zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je kupující jako dotčená osoba, jakož i provedení opatření (registrace) před uzavřením smlouvy (§13 odst.1, písm. B) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů).

Poskytnutí uvedených osobních údajů je požadavkem, která je potřebná na uzavření a realizaci smluvního vztahu. Následkem neposkytnutí Vašich osobních údajů je nemožnost realizovat kupní smlouvu prostřednictvím E-shopu.

Doba uchovávání osobních údajů je: doba realizace smlouvy a následně ještě 2 roky po dodání zboží za účelem případné reklamace zboží.

Identifikace příjemců a zpracovatelské operace s osobními údaji:

Vaše osobní údaje budou poskytnuty přepravní společnosti pro doručení zboží. Mohou být zpřístupněny státním kontrolním orgánům nebo poskytovateli IT servisu v rámci poskytování technické údržby nebo poskytovateli webhostingu. Vaše osobní údaje nebudou zveřejňovat, ani nebudou přeneseny do třetí země nebo mezinárodní organizace. Po splnění účelu budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Zároveň Vás informujeme, že při zpracovávání osobních údajů pro daný účel nepožíváme automatizované individuální rozhodování, ani profilování.

 

IS Marketing

Účelem zpracování osobních údajů je: informování klientů o nabízených službách / výrobcích a zasílání newsletterů.

Seznam osobních údajů je: jméno, příjmení a e-mailová adresa zájemce o zasílání newsletterů.

Právním základem je: souhlas zájemce o zasílání newsletter (dotčené osoby) se zpracováním svých osobních údajů (§13 odst.1, písm. A) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů).

Poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné. Následkem jejich neposkytnutí je nemožnost zasílat Vám newslettery.

Poučení o právu kdykoliv odvolat souhlas dotčené osoby: Svůj souhlas můžete u provozovatele kdykoliv odvolat označením zaškrtávacího políčka s názvem "Zrušit odběr newsletterů" nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla provozovatele LIVUA s. r. o. Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06 nebo na e-mailovou adresu info@cocomelon.sk.

Doba uchovávání osobních údajů je: po dobu trvání účelu, tj dokud má klient zájem o zasílání newsletterů.

Identifikace příjemců a zpracovatelské operace s osobními údaji:

Vaše osobní údaje nebudou nikomu poskytnuty. Mohou být zpřístupněny za účelem podpory a servisu: poskytovateli technické podpory pro webovou stránku. Osobní údaje nebudou přeneseny do třetí země nebo mezinárodní organizace. Po splnění účelu budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Zároveň Vás informujeme, že při zpracovávání osobních údajů pro daný účel nepožíváme automatizované individuální rozhodování, ani profilování.

 

14.4 Poučení o právech dotčené osoby

Od naší společnosti jako provozovatele máte právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby, máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů nebo právo na omezení zpracování osobních údajů, také máte právo namítat zpracovávání osobních údajů, jakož i právo na přenosnost Vašich osobních údajů. Jak dotčená osoba máte také právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle § 100 zákona o ochraně osobních údajů.

 

14.5 Zároveň Vás žádáme, abyste Vaše osobní údaje aktualizovali bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím registračního formuláře, tak aby zpracovávané osobní údaje byly správné a aktuální.